تبديل راهبند هاي راه آهن شمال به سيستم برقي

مديركل راه آهن شمال می گوید: راهبند هاي راه آهن شمال در مناطق چاكسر شيرگاه، گوني بافي قائمشهر و ماهفروجك ساري با صرف اعتبار 800 ميليون ريال به سيستم برقي تبديل گردید. به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، يوسف گران پاشا با اشاره به نقش ساماندهي گذرگاهها در افزايش ارتقاء ايمني اظهارنمود : با تلاش كاركنان اين اداره كل تاكنون تعداد 6 راهبند به سيستم برقي تبديل شد.

 

road blocker

مدير كل راه آهن شمال افزود

مراحل اجراي اين پروژه شامل عمليات های زیر می باشد:

  1. احداث اتاقك هاي راهداري
  2. زيرسازي و آسفالت طرفين گذرگاه هر طرف به عرض و طول متوسط 17متر
  3. نصب تابلوهاي تقاطع ريلي و جاده اي جهت ايمن سازي گذرگاه
  4. نصب چراغ دو نما چشمك زن در طرفين گذرگاه جهت ايمن سازي عبور و مرور خودروهاي جاده اي
  5. نصب پانلهاي بتني در بين ريلهاي راه آهن جهت روان سازي تردد وسايل نقليه از روي خط راه آهن
  6. نصب تعداد دو دستگاه راهبند برقي در هر يك از راهداري هاي فوق به طول 6 متر
  7. نصب قطعات بتني نيوجرسي جهت تفكيك و هدايت جريان ترافيك عبوري از روي خط راه آهن
  8. احداث سرعت گير در طرفين خط راه آهن جهت كاهش سرعت وسايل نقليه پيش از عبور از روي خط راه آهن 


All News

مقالات راهبند

اخبار راهبند