آموزش نصب راهبند

موقع نصب راهبند به نکات ذیل توجه فرمایید

هنگام احداث فنداسیون راهبند نکات ذیل در مورد محل آن رعایت شود:

  • الف- مهمترین نکته در مورد محل فنداسیون در نظر گرفتن محل تردد عابر پیاده می باشد. توضیح اینکه اگر عابر پیاده از بیرون اتاق نگهبانی تردد می کند محل نصب دستگاه باید در موقعیتی باشد که عابر پیاده از پشت دستگاه تردد کند نه از سمت نوک تیرک تا احتمال برخورد تیرک با او به حداقل ممکن برسد.
  • ب- محل احداث فنداسیون تا حد امکان به اتاق نگهبانی نزدیک باشد.
  • ج- در صورتیکه اتاق نگهبانی یا ساختمانی که پشت دستگاه (طرف مقابل تیرک) قرار میگیرد دارای بالکن )پیشانی( است محل احداث فنداسیون باید جایی باشد که مرکز آن (یعنی محل برخورد قطرهای مربع کف فنداسیون) از لبه پیشانی حداقل 40 سانتیمتر فاصله داشته باشد تا وقتیکه تیرک عمود میشود با آن برخورد نکند. همچنین پشت دستگاه باید از دیوار یا مانع پشت آن حداقل 30 سانتیمتر فاصله داشته باشد.
  • د- در صورت عبور کابلهای هوایی و یا شاخه های درخت از فضای بالای دستگاه و تیرک باید محل فنداسیون تغییر کند و یا اینکه موانع برطرف شوند تا تیرک هنگام عمود شدن با آنها برخورد نکند.
  • ه- فنداسیون راهبند نباید در محل عبور آب یا باغچه ساخته شود.
  • ابعاد و ویژگیهای فنداسیون راهبند
  • برگ نقشه بیانگر ابعاد و مشخصات فنداسیون مورد نیاز است به این صورت که هر برگ نقشه نشانگر یک حالت قرارگیری یا چیدمان درب و اتاق نگهبانی و جای راهبند در آن چیدمان می باشد. همچنین در هر برگ نقشه 2 نوع فنداسیون (با پلیت و بدون پلیت) کشیده شده که مجری میتواند در صورت نبود پلیت و بولتهای مربوطه فنداسیون بدون پلیت را اجرا کند.
  • کابل کشی راهبند

سیمهای مورد نیاز دستگاه:

  • دو رشته سیم 5/1 یا کابل 5/1*2 بطول لازم ( از هر دو سر 60 سانتیمتر اضافه) جهت برق ورودی (تکفاز 1A ) 2- یک رشته کابل تلفنی 2 ذوج (4 رشته) 0.6 بطول لازم ( از هر دو سر 60 سانتیمتر اضافه) جهت جعبه شاسی داخل نگهبانی. لازم به ذکر است در صورت طولانی بودن مسافت بین دستگاه و محل نصب جعبه شاسی (بالای 10 متر) حد اقل از کابل 4*2.5 استفاده گردد. همچنین متذکر میشود کلیه سیم و کابلهای مصرفی حتما استاندارد باشند.
  • محل قرارگیری لوله برق حتی المقدور وسط فنداسیون و در صورت عدم امکان کنار فنداسیون میباشد که در نقشه نشان داده شده است

 


مقالات راهبند

اخبار راهبند